Klicka hör för att komma till index

Här hittar du beskrivningar på några trevliga utflyktsmål runt om i vår kommun
Här hittar du ledkartor
Här hittar du fina skoterbilder från Arvidsjaur
registrera dig på vårt forum och prata sedan allt som rör snöskoter
Kika in här för att se vilka företag som sponsrar vår verksamhet

Medlem av

 


Klicka här för att läsa hur du blir medlem Vilka sitter i styrelsen

Hur och vad vi jobbar med

Dessa stadgar jobbar vi efter En återblick på snöskoterns historia i Arvidsjaur

Stadgar för Arvidsjaur Snöskoterförening
Antagna 920318
Reviderade 2014-04-10

Ändamål
§ 1
Snöskoterföreningen ska leda verksamheten inom sitt verksamhetsområde genom att ...

 • Verka och ge utrymme/arbeta för ett sunt snöskoterliv och stimulera intresset för natur- och snöskoterkunskap.
 • ge medlemmar med snöskoterintresse ett forum för diskussion.
 • i samarbete med myndigheter stödja snöskoterlivets allmänna intressen.
 • verka för ett hänsynsfullt uppträdande mot människor, djur och natur.
 • fostra snöskoteråkare till att visa varsamhet och hänsyn mot natur och omgivning.
 • vara en sammanhållande länk mellan föreningen och berörda kommunala myndigheter.
 • sprida kännedom om snöskoterns betydelse för mänsklig och samhällelig funktion.
 • verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken.
 • tillvarata snöskoteråkarnas intressen.

Hemort
§ 2

 • Föreningen har sin hemort i Arvidsjaur.

Medlemskap
§ 3

 • Medlem väljs av styrelsen efter därom gjord ansökan som skall vara åtföljd av inträdesavgift, därest sådan är fastställd.
 • Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot.
 • Genom beslut & ordinarie medlemsmöte kan medlem kallas till hedersledamot.
 • Medlem får ej utan styrelsens medgivande representera föreningen.

§ 4

 • Medlem som vill utträda ur föreningen gör en skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed skild från föreningen. Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande. Medlem som ej erlagt stadgad årsavgift i den ordning föreningens stadgar föreskriver eller som eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

§ 5

 • Fråga om uteslutning får ej företas till avgörande , förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avge yttrande i ärendet.
 • Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delges vederbörande medlem med rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. 
 • Medlem som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid medlemsmöte söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter att ha fått del av beslutet hos styrelsen skriftligt anmält besvär över detsamma. Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålles närmast efter besvärtidens utgång, och skall särskilt anges i kallelsen till ifrågavarande möte, till vilket klagande minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev. 
 • Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om det förfallna årsavgifterna erlagts före besvärstidens utgång. 
 • Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan föreningen och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

Medlem
§ 6

 • Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. 
 • Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen. 
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

Medlemsavgifter och Medlemskort
§ 7

 • Medlem erlägger årsavgift enligt beslut av ordinarie årsmöte.
 • Ständig ledamot erlägger en engångsavgift som fastställes å ordinarie årsmöte.
 • Hedersledamot är befriad från avgift. 
 • Medlemskort får ej lånas ut eller ges bort. 

Styrelse
§ 8

 • Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmar.
   
 • Det åligger styrelsen särskilt ...
  • att tillse att föreningens bindande regler iakttas. 
  • att verkställa av årsmötet fattade beslut. 
  • att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen. 
  • att förbereda årsmötet.

§ 9

 • Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, bestående av ordförande  och 4 övriga ledamöter jämte 4 suppleanter.

§ 10

 • Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigande medlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamoten för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.
  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§ 11

 • Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i § 9 andra stycket RF:s stadgar

§ 12

 • Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. 

§ 13

 • ordförande är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar  och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i hans ställe.
 • I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock - om icke särskilda skäl  för avvikelser föreligga - nedan angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren och kassören. 

§ 14

 • Sekreterarens åligganden är ... 
  • att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
  • att registrera och förvara inkommande skrivelser.
  • att om inte ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående  skrivelser och förvara kopior till dessa.att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse samt 
  • att se till att fattade beslut verkställs. 

§ 15

 • Kassörens åligganden är ... 
  • att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för föreningen, dock att utbetalningarna skall attesteras av ordföranden eller vice ordföranden. 
  • att föra fullständig kassabok över föreningens räkenskaper. 
  • att årligen upprätta balans- och resultaträkning. 
  • att i förekommande fall lämna särskilda uppgifter, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivar- respektive kontrolluppgifter. 
  • att ansvara för att medlemsmatrikel och inventarieförteckning förs. 
  • att till betryggande belopp försäkra föreningens tillhörigheter samt 
  • att utarbeta underlag för budget.

§ 16

 • Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen.

§ 17

 • Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassör gemensamt.

 

Möten
§ 18

 • Med föreningen hålls... 
  • dels ordinarie årsmöte under våren i anslutning till säsongsslut
  • dels ordinarie medlemsmöte 1 gång årligen, 
  • dels extra möten, när så erfordras. 
  • Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 8 dagar före mötet samt annons. 
  • Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt fastställda avgifter och som under året uppnår en ålder av 16 år, samt ständiga ledamöter. 
  • Rösträtt får ej utövas enligt fullmakt. 
  • Icke röstberättigande medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt. 
  • Mötet är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande. 
    
 • Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

 2.

Val av ordförande för mötet.

 3.

Val av sekreterare för mötet.

 4.

Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

 5.

Val av två rösträknare.

 6.

Godkännande av dagordningen.

 7.

 Styrelsens verksamhetsberättelse.

 8.

Revisorernas berättelse.

 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.

Val av ordförande för en tid av ett år.

11.

Val av två styrelseledamöter för en tid av två år.

12.

Val av två styrelsesupleanter för en tid av två år.

13.

 Val av revisor för en tid av ett år.

14.

Val av revisorsupleant för en tid av ett år.

15.

Fastställande av inträdes- och årsavgifter för kommande verksamhetsår

16.

Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 (förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30) dagar före mötet.

17.

Val av valberedning tre ledamöter för en tid av ett år.

 

 

Verksamhetsår- och Räkenskapsår samt Revisor
§ 19

 • Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie Årsmöte. 
  • Budgetåret omfattar 1/1 - 31/12 
  • Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm.) tillhandahålls revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. 
  • Revisorerna åligger att granska förvaltningen och räkenskaperna under det sistflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut
§ 20

 • Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestämmes utgången - utom i frågor som gäller stadgeändring eller föreningens upplösande - genom enkel majoritet. 
 • Om vid öppen votering, som ej avser val, uppstår lika röstetal skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall ihändelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 • Alla beslut bekräftas genom klubbslag. 
 • Beslut i fråga  av ekonomisk natur får ej fattas, om frågan ej varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

§ 21

 • Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning, får endast tas upp till avgörande vid ordinarie årsmöte.
  För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet röstberättigade medlemmar.
 • Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av dess tillgångar och skall omedelbart delges . 
 • Nya SNOFED medelst bestyrka avskrifter avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljs av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar. 

Utöver dessa stadgar gäller nya SNOFED:s stadgar och övriga föreskrifter  och anvisningar.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.


.

Klicka hör för att komma till index


Sidan uppdaterades 1 Mars 2008
Sidan skapades 1 Mars 2008

© Arvidsjaur SSF